Чиста печалба

Нетната печалба е печалбата, която остава на разположение на предприятието след отчитане на данъците. Нетната печалба се използва за финансиране на разширяването на предприятията и за увеличаване на производството. Нетната печалба може да бъде разпределена и между акционерите под формата на дивиденти. Нетната печалба може да се изчисли, като се извадят общите разходи от общите приходи. Маржът на нетната печалба е съотношението на нетната печалба към общите приходи. Високият марж на нетната печалба показва, че дружеството е ефективно в дейността си и генерира повече печалби.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма