Юридически лица

Юридическите лица са субекти, които притежават права и задължения и ги придобиват чрез своите управителни органи. Юридическите лица могат да бъдат както търговски дружества, така и сдружения с нестопанска цел. Търговските дружества са предприятия, които се занимават с дейности с цел реализиране на печалба. Сдруженията с нестопанска цел са организации, които съществуват с конкретна цел, различна от реализиране на печалба. И двата вида юридически лица имат различни юридически права и задължения. Например търговските дружества имат право да сключват договори и да предявяват искове или да бъдат съдени в съда, докато сдруженията с нестопанска цел имат право да се занимават с политическа пропаганда и да получават статут на освободени от данъци. Всеки вид юридическо лице подлежи на различни правила и разпоредби. В резултат на това е важно да се разбере разликата между търговските дружества и сдруженията с нестопанска цел.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма