Освобождаване от работа

Освобождаването от работа е процес, при който служителят се освобождава от трудовите си задължения за определен период от време. Това може да се дължи на лични причини, като бременност или заболяване, или на фирмената политика, като например по време на процес на преструктуриране. Освобождаването от работа не означава непременно, че служителят вече не е нает, но означава, че от него не се изисква да изпълнява обичайните си задължения през периода на освобождаване. Освобождаването от работа може да има различни последици за заплатата и обезщетенията на служителя в зависимост от причината за освобождаването и политиката на компанията. В някои случаи освобождаването от работа може да доведе до намаляване на заплатата или загуба на обезщетения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма