Размер на осигурителните вноски

Ако сте били уволнени от работа, може да поискате да ви бъдат възстановени всички социалноосигурителни вноски, които са били удържани от заплатата ви. Тези вноски се използват за финансиране на системата за социална сигурност и затова може да имате право на възстановяване, ако сте платили повече, отколкото ви се полага. Можете да проверите вноските си, като погледнете фишовете за заплата или се свържете с работодателя си. Ако смятате, че са ви били надвнесени, можете да се свържете със службата за социално осигуряване, за да поискате възстановяване. Уволнените работници обаче не са единствените, на които може да се дължи възстановяване; всеки, който е напуснал работата си доброволно или се е пенсионирал предсрочно, също може да има право да поиска възстановяване на надвнесените социалноосигурителни вноски.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма