Aвалирани задължения на предприятия

Анулирани задължения на предприятия са тези задължения на предприятието, за които плащанията са извършени към датата на баланса и в резултат на това вече не са дължими. Отменените задължения са също така амортизирани пасиви, тъй като те са били изплатени във времето чрез периодични вноски. Отменените задължения могат да включват както текущи, така и нетекущи пасиви, като необезпечени заеми, овърдрафти и дългове по кредитни карти. По-голямата част от анулираните задължения са необезпечени, което означава, че не са обезпечени с обезпечение. В случай на неплатежоспособност необезпечените кредитори имат по-малки претенции към активите от обезпечените кредитори.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма