Аванс на подотчетни лица

Авансите на подотчетни лица най-често се използват в бизнес среда, когато дадено лице се нуждае от достъп до парични средства за разходи, свързани с бизнеса. Авансите се използват и в личен план, например когато дадено лице се нуждае от достъп до пари в брой за голяма покупка. Авансите на подотчетни лица обикновено се извършват чрез кредитна линия или заем. След това средствата от аванса се изплащат с лихва във времето. Авансовите плащания за подотчетни лица могат да бъдат полезен финансов инструмент, но трябва да се използват внимателно. Ако авансовите плащания не бъдат върнати, лихвите могат бързо да се натрупат и лицето да се окаже в затруднено финансово положение. Аванси на отговорни лица трябва да се използват само при абсолютна необходимост и когато лицето е сигурно, че ще може да ги изплати.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма