Авансиран капитал

Напредналият капитал се отнася до увеличението на стойността на даден актив с течение на времето. Терминът най-често се използва по отношение на недвижими имоти или други физически активи, но може да се прилага и за нематериални активи като патенти или авторски права. Напредналият капитал може да бъде генериран от редица фактори, включително инфлация, икономически растеж и подобрения в самия актив. В много случаи авансовият капитал се облага с по-ниска ставка от другите форми на доход, което го прави привлекателна инвестиция както за физически лица, така и за предприятия. Авансираният капитал може да се използва и като обезпечение по заеми, което дава на кредитополучателите достъп до по-големи суми пари, отколкото биха могли да получат по друг начин.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма