Авансови преводи

Авансовите преводи са вид транзакция, която ви позволява да изпратите пари на някого, преди той да ги е поискал. Това може да бъде полезно, ако знаете, че някой ще се нуждае от пари в бъдеще и искате да сте сигурни, че те са на негово разположение. Авансовите преводи могат да се използват и за изпращане на пари до вас самите, което може да е полезно, ако ще пътувате или ще сте далеч от обичайния си източник на доходи. Авансовите преводи обикновено са безплатни или на много ниска цена, което ги прави удобен начин за изпращане на пари.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма