Административнонаказателни разпоредби

Административните наказателни разпоредби са набор от правила, които позволяват на правителствена агенция да наложи глоба или санкция на лице или предприятие за нарушаване на закон или разпоредба. Административните наказания обикновено се налагат от правителствените агенции, след като в резултат на разследване се установи, че е извършено нарушение. Размерът на санкцията обикновено се основава на тежестта на нарушението и броя на случаите, в които то е извършено. В някои случаи административните наказания могат да се използват и за възпиране на бъдещи нарушения. Например, ако се установи, че дадено дружество е нарушило разпоредбите за опазване на околната среда, правителството може да наложи голяма глоба, за да обезкуражи дружеството да наруши закона отново в бъдеще. Разпоредбите за административните санкции могат да се използват и като начин за налагане на спазването на други закони и разпоредби, като например тези, свързани с данъците.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма