Аквизационни разходи по полици

Разходите за придобиване на полици са таксите, начислявани от застрахователните дружества за придобиване на нови застрахователни полици. Тези разходи могат да варират значително при различните застрахователи и могат да окажат значително влияние върху общата цена на застрахователната полица. Разходите за придобиване на полица обикновено се основават на размера и сложността на полицата, като те могат да бъдат повлияни и от броя на годините, през които полицата е била в сила. В повечето случаи разходите за придобиване на полица се плащат предварително и не подлежат на възстановяване, ако полицата бъде анулирана. В резултат на това е важно внимателно да се обмислят всички свързани фактори, преди да се закупи застрахователна полица. Разходите за придобиване на полица могат да представляват значителна разлика в общата цена на застраховката, затова е важно да се оглеждат и сравняват цените на различните застрахователи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма