Акредитив

Акредитивът е документ от банка, който гарантира, че плащането на купувача към продавача ще бъде получено навреме и в точния размер. В случай че купувачът не е в състояние да извърши плащането, от банката се изисква да покрие цялата или оставащата сума на покупката. Акредитивите често се използват при международни сделки, при които съществува риск едната страна да не може да изпълни задълженията си. Този вид акредитив понякога се използва и при големи вътрешни сделки. Банките обикновено начисляват такса за издаването на акредитив, която обикновено е процент от общата стойност на покупката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма