Акредитиви в левове

Акредитивите в лева са вид финансов инструмент, който често се използва в международната търговия. По същество акредитивът представлява обещание от страна на банка да плати определена сума пари на продавача на стоки или услуги. Акредитивите често се използват, когато купувачът и продавачът се намират в различни държави, тъй като те осигуряват известна сигурност и за двете страни. Ако купувачът не успее да извърши плащането, продавачът може да представи акредитива на банката и да получи дължимите средства. По същия начин, ако продавачът не успее да достави стоките или услугите, както е договорено, купувачът може да представи акредитива пред банката и да получи обратно парите си. По този начин акредитивите са важен инструмент за управление на риска в международната търговия.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма