Борсов курс

Обменният курс е продажната цена на ценна книга на фондовата борса. Той се определя от взаимодействието между търсенето и предлагането на ценната книга. Обменният курс се влияе и от валутата, в която е деноминирана ценната книга. Например, ако търсенето на определена акция се увеличи, цената на тази акция ще се повиши и обратно. Същото важи и за валутите. Ако търсенето на дадена валута се увеличи, нейната стойност ще нарасне и обратно. Обменният курс между две валути се влияе от относителното търсене и предлагане на тези валути. Когато търсенето на една валута превишава предлагането, нейната стойност ще се повиши спрямо другата валута. Когато предлагането на една валута превишава търсенето, нейната стойност ще се обезцени спрямо другата валута.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма