Активен капитал

Активният капитал се отнася до средствата, които дадена компания или физическо лице е инвестирало в проект или предприятие с очакването да реализира финансова възвръщаемост. Това е в контраст с пасивния капитал, който се отнася до средства, инвестирани без намерение за получаване на възвръщаемост, като например в държавни облигации или социални програми. Активният капитал може да приеме много форми, включително дялово участие, дълг, рисков капитал и инвестиции в хедж фондове. Въпреки че няма гаранция за възвръщаемост на инвестициите, активният капитал обикновено е свързан с по-голям риск от пасивния. Той обаче може да осигури и по-висока потенциална възвръщаемост, ако предприятието е успешно. Поради тази причина активният капитал е важен източник на финансиране за много предприятия и предприемачи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма