Активи в процес на изграждане

Активите в процес на изграждане са тези, които се разработват или подобряват с цел увеличаване на тяхната стойност. Най-често срещаните примери за активи в процес на изграждане са сгради, пътища и мостове. Тези активи са важни, защото осигуряват инфраструктурата, необходима за икономическия растеж. За да се насърчи икономическото развитие, е важно да се инвестира в активи в процес на изграждане. По този начин можем да създадем работни места и да подобрим качеството на нашата инфраструктура. Освен това инвестирането в активи в процес на изграждане може да помогне за привличането на нови предприятия в нашата общност. Активите в процес на изграждане са важна част от нашата икономика и на тях трябва да се обърне вниманието, което заслужават.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма