Активи, предоставени като обезпечение

Когато кредитополучателят залага активи като обезпечение, той по същество използва собствеността си като гаранция за кредита. Това означава, че ако не изпълни задълженията си по заема, кредиторът може да изземе и продаде обезпечението, за да възстанови загубите си. Залагането на активи като обезпечение може да бъде рисковано, но то може да предложи и някои предимства. От една страна, то може да помогне да се осигури по-нисък лихвен процент по заема. Освен това то може да даде на кредитополучателя по-голяма гъвкавост по отношение на погасяването, тъй като е по-малко вероятно кредиторът да поиска незабавно погасяване, ако кредитополучателят изпитва затруднения с плащанията. В този смисъл залагането на активи като обезпечение може да бъде полезен инструмент за кредитополучателите, но е важно да се разберат свързаните с това рискове, преди да се предприеме тази стъпка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма