Акции в предприятия

Акциите в предприятия са вид ценни книжа, които представляват собственост в дадено дружество. Акциите дават на притежателя си редица права, включително правото да гласува по въпроси, свързани с дружеството, и да получава дивиденти. Акциите могат да се купуват и продават на фондови борси, а цените на акциите се определят от търсенето и предлагането. Акциите могат да се притежават от физически лица или институции и могат да се използват за финансиране на инвестиции в дружества. Акциите на предприятията са важна част от икономиката и играят ключова роля на финансовите пазари.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма