Акции, приети за търгуване на фондовата борса

Акция е финансов инструмент, който представлява единица собственост в дружество или друга организация. Когато акциите са допуснати до търговия на фондова борса, те могат да бъдат купувани и продавани от инвеститорите. Това осигурява на компаниите достъп до капитал, а също така дава на инвеститорите възможност да печелят от растежа на компанията. За да бъдат допуснати до търговия на фондова борса, акциите трябва да отговарят на определени критерии. Например, те трябва да са емитирани от акционерно дружество и да са изплатени изцяло. Освен това акциите трябва да са вписани в официалния списък на фондовата борса. След като акциите бъдат допуснати до търговия, те могат да се търгуват на пода на фондовата борса или чрез електронна система за търговия.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма