Акционерен капитал на фирма

Акционерният капитал на дадено дружество се отнася до сумата, която е инвестирана в дружеството от неговите акционери. Това е различно от резервите на дружеството, които са средства, заделени за специфични цели, като например разширяване или изплащане на дивиденти. Акционерният капитал обикновено се използва за финансиране на ежедневните операции на предприятието, а може да се използва и за финансиране на нови проекти или придобивания. Акционерният капитал на дружеството може да бъде набран по различни начини, включително чрез емитиране на нови акции, издаване на облигации или вземане на пари назаем. Размерът на акционерния капитал на дадено дружество може да окаже значително влияние върху неговата стойност и затова е важно инвеститорите да се запознаят с акционерния капитал на дружеството, преди да направят инвестиция.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма