Акция с намалена стойност

Когато стойността на акциите на дадено дружество е намалена, това обикновено се нарича "разводнена" акция. Това може да се случи по редица причини, но най-често срещаната е, когато дружеството емитира нови акции с цел набиране на капитал. Когато това се случи, съществуващите акционери виждат, че техният дял в собствеността е намален, тъй като новите акции се добавят към фонда. Това може да има отрицателно въздействие върху цената на акциите, тъй като инвеститорите може да се опасяват, че компанията не се представя добре и трябва да набере пари. Разводняването на акциите може да бъде причинено и от неща като разделяне на акции или конвертируеми облигации. Въпреки че разредената акция не е непременно нещо лошо, важно е да сте наясно какво означава тя и как може да повлияе на стойността на вашата инвестиция.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма