Амортизационен план

Амортизацията е важна концепция в счетоводството, тъй като позволява на предприятията да разпределят разходите за големи покупки за няколко години. Амортизационните графици помагат на предприятията да следят своите разходи за амортизация, така че да могат да претендират за съответните приспадания при данъчното облагане. Съществуват редица различни методи, които предприятията могат да използват за изчисляване на амортизацията, като използваният метод зависи от вида на амортизирания актив. Амортизационните планове са важен инструмент за управление на финансите на предприятията и могат да им помогнат да спестят пари от данъци.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма