Амортизационна квота

Амортизационните отчисления са важно данъчно приспадане, което може да спести на предприятията пари от данъците им. Амортизацията е непаричен разход, който позволява на предприятията да възстановят стойността на определени активи с течение на времето. Амортизационните отчисления се използват за намаляване на стойността на даден актив за данъчни цели. Този метод на данъчна амортизация се използва за разпределяне на разходите за даден актив през целия му полезен живот. Амортизационната квота е сумата, която се допуска всяка година за амортизация на даден актив. Амортизационната отстъпка може да се използва за намаляване на облагаемия доход на предприятието. Важно е да се отбележи, че Амортизационната квота не може да се използва за генериране на загуба за данъчни цели. Амортизационната квота може да бъде поискана в годината, в която активът е въведен в експлоатация.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма