Амортизационна норма

Амортизационната норма е скоростта, с която даден актив губи стойността си с течение на времето. Колкото по-висока е амортизационната норма, толкова по-бързо активът губи стойността си. Амортизационната норма е важна за предприятията, тъй като влияе върху размера на данъка, който те трябва да платят върху печалбата си. Амортизационната норма е важна и за физическите лица, тъй като влияе на това колко пари ще получат обратно, когато продадат активите си. Амортизационната норма се влияе от редица фактори, включително вида на актива, възрастта на актива и средата, в която се използва активът. Най-добрият начин за изчисляване на нормата на амортизация е да се използва калкулатор за амортизация. Амортизационният калкулатор може да се намери онлайн и е лесен за използване. Амортизационният калкулатор ще вземе предвид всички фактори.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма