Амортизация на активи, неизползвани в производството

Амортизацията е счетоводен термин, който се отнася до постепенното намаляване на стойността на даден актив с течение на времето. Когато става въпрос за предприятия, амортизацията може да бъде основен разход, тъй като представлява цената на износването на оборудването и другите активи. В някои случаи предприятията могат да имат активи, които не се използват в производството, но все още се водят в счетоводството по първоначалната им стойност. Това може да доведе до значителни несъответствия между счетоводната стойност и действителната стойност на активите на предприятието. За да се справят с този проблем, счетоводителите често изчисляват амортизацията на неизползваните активи. Това позволява на фирмите да отразяват по-точно истинската стойност на своите активи и може да помогне за предотвратяване на финансови затруднения по пътя.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма