Амортизация на дълготрайните нематериални активи

Амортизацията на нематериални дълготрайни активи е процес на намаляване на стойността на даден актив с течение на времето. Това се извършва чрез разпределяне на стойността на актива през неговия полезен живот. Амортизацията често се използва за нематериални активи, като например репутация, патенти и авторски права. Амортизацията е начин да се съпостави стойността на актива с приходите, които той генерира. Чрез амортизацията на даден актив дружеството признава загубата на стойност на актива всяка година. Това помага да се гарантира, че финансовите отчети отразяват истинската икономическа стойност на използването на актива. Амортизацията може да се използва и за материални активи, като например сгради и машини. Това обаче е по-рядко срещано, тъй като материалните активи обикновено имат по-дълъг полезен живот от нематериалните активи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма