Амортизация на търговска репутация

Амортизацията на репутацията е важна концепция в счетоводството. Тя се отнася до процеса на разпределяне на стойността на нематериален актив през неговия полезен живот. Репутацията е нематериален актив, който възниква, когато дадено предприятие е придобито на цена, по-висока от справедливата стойност на неговите нетни активи. Амортизацията на репутацията позволява на предприятията да разпределят разходите за тези придобивания във времето, което може да ги направи по-достъпни. Амортизацията на репутацията също така спомага за подобряване на съпоставимостта на финансовите отчети чрез намаляване на влиянието на еднократните транзакции. В резултат на това тя е важен инструмент, който предприятията могат да използват при вземането на решения за придобиване.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма