Брутна продукция

Брутното производство е мярка за общото количество материални блага, произведени от дадено предприятие, фирма или отрасъл през даден интервал от време. Този показател обикновено се използва за оценка на цялостното производство на икономиката или сектора, както и на производителността на отделните предприятия или отрасли. Данните за брутното производство могат да се използват и за изчисляване на различни измерители на икономическата активност, като брутен вътрешен продукт (БВП) и брутен национален продукт (БНП). Като цяло по-високите нива на брутното производство показват по-здрава икономика, докато по-ниските нива могат да означават икономика в рецесия.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма