Анализ на възвръщаемостта на направените разходи

Анализът на разходите и ползите е инструмент, който може да се използва за оценка на финансовото въздействие на предложените проекти или действия. При него се вземат предвид както разходите, така и ползите в парично изражение на разглежданите варианти. Анализът на разходите и ползите може да се използва за сравняване на различни проекти или за избор между различни варианти за един проект. Ползите и разходите могат да се измерват по различни начини, включително нетна настояща стойност, вътрешна норма на възвръщаемост и възвръщаемост на инвестициите. Анализът на разходите и ползите е ценен инструмент за вземащите решения, тъй като може да помогне да се гарантира, че проектите са финансово жизнеспособни и има вероятност да генерират положителна възвръщаемост.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма