Анализ на възможностите

Анализът на осъществимостта е процесът на проучване на потенциална възможност, за да се определи дали си струва да бъде реализирана. Първата стъпка е да се определят целите и задачите, за чието постигане би помогнала възможността. След това се разглеждат ресурсите, които биха били необходими, за да се възползвате от възможността. Това включва не само финансови ресурси, но и човешки ресурси, технологични ресурси и всякакви други необходими ресурси. След като необходимите ресурси бъдат идентифицирани, се извършва анализ на разходите и ползите, за да се определи дали ползите от реализирането на възможността ще надхвърлят разходите. Накрая се оценяват рисковете и несигурността, за да се определи дали има потенциални пречки, които биха могли да попречат на успешното изпълнение на възможността. Анализът на осъществимостта е важен инструмент за вземащите решения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма