Апортна вноска

Вноска в натура (Апортна вноска) е термин, използван в счетоводството за обозначаване на непарична вноска. Вноските в натура могат да бъдат под различни форми, включително стоки, услуги или използване на имущество или оборудване. Дарителите могат да изберат да направят принос в натура, когато не могат или не желаят да направят парично дарение. Например собственик на бизнес може да дари инвентар, който вече не е необходим, или семейство може да дари използването на ваканционния си дом за събитие за набиране на средства. Въпреки че вноските в натура не са толкова ликвидни, колкото паричните средства, те все пак могат да бъдат ценни за организациите, тъй като могат да се използват за компенсиране на оперативните разходи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма