Балансова стойност

Балансовата стойност на даден актив е стойността на актива в баланса. Балансовата стойност е известна също като нетна балансова стойност. Балансовата стойност е цената на придобиване на актива минус всички натрупани амортизации, обезценки или загуби от обезценка. Балансовата стойност е важна, защото се използва за определяне на сумата на загубата от обезценка, която може да бъде призната за даден актив. Балансовата стойност се използва и при отчитането на транзакции, като например продажби и обезценки. Балансовата стойност обикновено се оценява по историческа цена, но може да бъде оценена и по справедлива стойност. Балансовата стойност е ключов показател във финансовата отчетност, тъй като предоставя на заинтересованите страни информация за стойността на активите на дружеството.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма