Балансово начислена лихва

Натрупаната лихва в баланса е лихвата, която е спечелена, но все още не е платена. Това може да включва лихви, спечелени от инвестиции, като например облигации, както и лихви, дължими на дружеството от клиенти. Натрупаните лихви в баланса обикновено се считат за пасив, тъй като представляват пари, които дружеството дължи. Тя обаче може да се разглежда и като актив, тъй като представлява пари, които в крайна сметка ще бъдат изплатени на дружеството. Натрупаните лихви в баланса могат да имат значително въздействие върху финансовите отчети на дружеството и трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма