Банков капитал

Банковият капитал се отнася до разликата между активите и пасивите на банката. Той се използва за поемане на загуби в периоди на финансови затруднения и може да осигури буфер срещу потенциални рискове. Банковите капиталови изисквания се определят от банковите регулатори с цел защита на вложителите и насърчаване на стабилността на банковата система. По принцип от банките се изисква да поддържат определен размер капитал в зависимост от тяхната рискованост. От по-рисковите банки, като например тези, които отпускат заеми на компании с голям ливъридж, обикновено се изисква да притежават повече капитал, отколкото от по-малко рисковите банки. През последните години капиталовите изисквания към банките бяха увеличени в отговор на световната финансова криза. Банките обикновено набират капитал по различни начини, включително чрез емитиране на нови акции или облигации, неразпределена печалба и заеми от други финансови институции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма