Банкови операции

Банковите операции са различните дейности и процеси, които банките използват, за да управляват бизнеса си. Тези дейности включват разплащания и депозити, заеми и кредити, инвестиции и обмен на валута. Банковите операции включват и управление на риска, включително лихвен риск, кредитен риск и пазарен риск. Банките трябва внимателно да управляват тези рискове, за да защитят своите вложители и акционери. Банковите операции са от решаващо значение за успеха на всяка банка и адекватното им управление е от съществено значение за осигуряване на дългосрочната стабилност на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма