Банково документарно инкасо

Банковото документарно инкасо е процес, при който банката, която инкасира плащане от името на свой клиент, представя необходимите документи на получателя. Отделът за документарно инкасо на банката обикновено препраща документите до банката на купувача. След това банката, която получава документите, ги представя на купувача за приемане. След като бъдат приети, банката ще отпусне плащането на продавача в съответствие с условията на продажбата, посочени в документите. Банковите документарни инкасаторски услуги често се използват за големи международни сделки, при които има нужда от гъвкавост и сигурност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма