Българска народна банка (БНБ)

Българската народна банка (БНБ) е създадена през 1879 г. и е централната банка на Република България. Основната задача на БНБ е да влияе върху вътрешната и външната стабилност на националната валута. БНБ има изключителното право да емитира банкноти в страната. Освен това БНБ регулира и контролира дейността на търговските банки с оглед поддържане на стабилността на банковата система в цялата страна. По този начин БНБ играе жизненоважна роля за осигуряване на икономическата стабилност на България.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма