Валутен контрол

Валутният контрол е метод, използван от централните банки за стабилизиране на обменния курс на тяхната валута. Като контролират търсенето и предлагането на чуждестранна валута, централните банки могат да предотвратят резки колебания в стойността на своята валута. Това от своя страна спомага за стабилността на световната икономика. Валутният контрол може да приема различни форми, но всички те са насочени към постигането на една и съща цел: да се поддържа стойността на валутата в определени граници. Някои от най-разпространените методи за валутен контрол включват системи от квоти, вносни мита и капиталов контрол. Въпреки че всеки метод има своите предимства и недостатъци, всички те допринасят за цялостната стабилност на световната икономика.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма