Валутен курс

Обменният курс е цената на валутата на една държава, изразена във валутата на друга държава. Валутните курсове се определят от редица фактори, включително икономическите условия, глобалното търсене и предлагане и политическата стабилност. Валутните курсове могат да окажат значително влияние върху икономиката, поради което се следят отблизо от централните банки и финансовите институции. Валутният курс на дадена страна може да повлияе и на търговския ѝ баланс, тъй като високият валутен курс оскъпява износа и поевтинява вноса. За предприятията обменните курсове могат да имат значително въздействие върху разходите и печалбите. Ето защо е важно да се следят валутните курсове, за да се управляват рисковете и да се вземат информирани решения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма