Валутен пазар

Валутният пазар, наричан още валутен пазар, е мястото, където се търгува с валути. Това е най-големият и най-ликвиден финансов пазар в света, с дневен оборот от над 6 трилиона долара. Валутният пазар е отворен 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата. Той е съставен от мрежа от банки, хедж фондове, институционални инвеститори и инвеститори на дребно. Търговията с валута се извършва на електронни платформи или извънборсово под формата на форуърди, суапове и други деривати. Основните участници на валутния пазар са централни банки, търговски банки, институционални инвеститори, хедж фондове и инвеститори на дребно. Централните банки използват валутния пазар, за да купуват и продават чуждестранни валути с цел стабилизиране на собствените си икономики.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма