Валутен риск

Валутният риск е възможността за загуби за банката от колебанията в цените на валутите на международния пазар. Например, ако банката е отпуснала заем на кредитополучател в чуждестранна валута и стойността на тази валута спадне спрямо националната валута на банката, тогава стойността на заема може да бъде по-малка от първоначално заетата сума. Това може да създаде проблеми за банката, тъй като тя може да не е в състояние да възстанови пълния размер на заема. По подобен начин, ако банката е инвестирала в чуждестранни валути и стойността на тези валути спадне, банката може да претърпи загуби. Ето защо валутният риск е сериозен фактор за банките при вземането на решения за кредитиране и инвестиране.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма