Валутен СУАП (SWAP)

Валутният суап е договор между две или повече страни, които се нуждаят от чуждестранна валута, за да подпомогнат укрепването на пазарната цена на тази валута, като се споразумеят да обменят плащания, които трябва да бъдат извършени в различни валути. Концепцията е проста: едната страна се съгласява да плати на другата страна договорена сума в друга валута по договорен курс, а след това втората страна изплаща обратно първоначалната сума в първата валута на първата страна по договорен курс. Разликата между двата курса е печалбата или загубата от транзакцията. Валутните суапове могат да се използват за спекулиране с бъдещото движение на валутните курсове или за хеджиране срещу валутен риск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма