Валутна обмяна

Обменът на валута е дейност на банки, финансови институции, брокерски къщи, т.е. на институции, лицензирани от Централната банка, които обменят валута чрез покупка и продажба на вътрешния и международния пазар. Целта на валутния обмен е да стабилизира националните икономики и да ги предпази от инфлация или икономически срив. Валутната обмяна също така позволява свободното движение на стоки и услуги между държавите. Когато валутата на една държава стане твърде скъпа или нестабилна, това може да доведе до намаляване на износа и увеличаване на вноса. Това може да доведе до нарастване на търговския дефицит на дадена страна и до сериозни икономически последици. За да избегнат тези последици, държавите често се намесват на валутните пазари, за да купуват или продават собствените си валути и да ги поддържат стабилни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма