Валутна операция

В света на международните финанси валутната операция е споразумение между купувач и продавач за размяна на определена сума валута по договорен курс срещу фиксирана цена. Този вид операция често се използва от предприятия, които оперират в няколко държави, за да се предпазят от валутни колебания. Например дружество, което изнася стоки от Съединените щати за Япония, може да сключи валутна операция, при която се съгласява да продава японски йени за щатски долари по фиксиран курс. Това предпазва дружеството от загуби, ако стойността на йената спадне спрямо долара. Валутните операции могат да се използват и от инвеститорите за спекулиране с бъдещи движения на валутните курсове. Например инвеститор може да закупи японска йена с очакването, че йената ще поскъпне спрямо долара.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма