Валутни резерви

Валутните резерви на дадена страна включват чуждестранна валута, държана в чуждестранни банкови сметки или в местни банкови сметки, както и централните златни резерви на страната. Централната банка на дадена страна държи валутни резерви, за да гарантира, че винаги ще има достатъчно чуждестранна валута в наличност, за да посрещне платежните си задължения, дори ако има внезапен спад в стойността на валутата ѝ. Валутните резерви могат да действат и като буфер срещу икономически сътресения, като осигуряват източник на ликвидност, който може да се използва за стабилизиране на пазарите. В периоди на икономически сътресения централните банки могат да използват валутните си резерви, за да подкрепят националните си валути или да платят за внос. По този начин валутните резерви играят важна роля в поддържането на икономическата стабилност на дадена страна.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма