Вальор

Понятието "доблест" често се разглежда като смелост пред лицето на опасност или беда. Въпреки това доблестта може да се разглежда и като сила на характера или отдаденост на принципите. В много отношения доблестта е основата, върху която се изграждат всички останали добродетели. Например без доблест би било трудно да се събере смелост да се отстоява правото, дори и при непреодолими трудности. Доблестта е и това, което ни позволява да издържим на неуспехите и да продължим да се борим за убежденията си, дори когато е по-лесно да се откажем. В един свят, който често се характеризира с егоизъм и алчност, доблестта се откроява като рядко и ценно качество.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма