Варантен кредит

Клиентите на банките често се нуждаят от краткосрочен кредит, за да финансират бизнеса си. Обикновено те прибягват до заеми от роднини или приятели. Това обаче не винаги е възможно или желателно. В такива случаи банките предлагат на своите клиенти вид кредит, известен като кредит с издаден ордер. Това е вид краткосрочен кредит, който се отпуска срещу залог на стоки. Записът на заповед може да се използва за различни цели, включително за финансиране на покупки на стоково-материални ценности или за покриване на неочаквани разходи. Основното предимство на този вид кредит е, че той е лесно достъпен за клиенти, които са установили добри взаимоотношения със своята банка. В резултат на това гаранционният кредит може да бъде ценен източник на средства за малкия бизнес.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма