Вземания от клиенти

Активите на търговската банка включват вземанията от клиенти, които представляват краткосрочни и дългосрочни кредити, отпуснати от банката. Те могат да включват заеми към бюджета, държавни ценни книжа, облигации, деноминирани в левове и чуждестранна валута, и някои други активи. Вземанията от клиенти са важна част от активите на търговската банка, тъй като те спомагат за осигуряване на ликвидност на банката. Освен това вземанията от клиенти могат да се използват и като обезпечение по заеми, които банката може да предостави на други кредитополучатели. В резултат на това вземанията от клиенти играят важна роля в бизнеса на търговската банка.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма