Вземания от финансови институции

Банковите вземания от финансови институции са един от активите на банката и представляват част от депозитите и кредитите, предоставени на финансови институции в левове и чуждестранна валута. Този вид вземания се появяват при отпускане на кредити или при извършване на инвестиции в дългови ценни книжа, емитирани от други банки и небанкови кредитни институции. Срокът на вземанията може да е различен в зависимост от вида на инструмента и обикновено е до 1 година. Поради спецификата им кредитният риск, свързан с тези инструменти, е по-нисък в сравнение с риска, свързан с други видове вземания. Въпреки това в процеса на вземане на решения за отпускане на кредит или инвестиране Банката прилага подробен анализ и избира само тези контрагенти, които предлагат приемливо ниво на риск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма