Вирмент (Директен превод)

Virment е директно плащане от една банкова сметка към друга, без никакво участие на платеца или получателя. Банката дебитира сметката на платеца и кредитира сметката на получателя с посочената сума. Virment обикновено се използва за сметки за комунални услуги и други повтарящи се плащания. Използва се и за големи еднократни плащания, като например заеми и ипотеки. Virment е удобен начин за извършване на плащания, тъй като елиминира необходимостта от писане на чекове или посещения в банката. Важно е обаче да се уверите, че в сметката има достатъчно средства за покриване на virment, тъй като неплатените плащания могат да доведат до такси и други санкции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма