Встъпителна вноска

Процентът от доставната цена, който лизингополучателят плаща в началото на лизинга, е важен фактор, който трябва да се вземе предвид при договарянето на лизинга. Високият процент може да спомогне за намаляване на общите плащания, но също така може да увеличи риска от неизпълнение. Ниският процент може да осигури известна защита срещу неизпълнение, но може да доведе и до по-високи плащания. В крайна сметка решението колко да се плати в началото на лизинга зависи от финансовото състояние и целите на лизингополучателя.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма